De uitgebreide gids voor EMDR zelfcoaching

Leer om stress & spanning merkbaar te verminderen. Download nu de EMDR zelfhulpgids.(meer...)

De uitgebreide gids voor EMDR zelfcoaching

Leer om stress & spanning merkbaar te verminderen. Download nu de EMDR zelfhulpgids.(meer...)

Privacybeleid

bookmark

Privacybeleid

We zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft voor Thomas Buhl een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina’s van Thomas Buhl is mogelijk zonder opgave van persoonlijke gegevens. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor deze verwerking, verkrijgen wij over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene is altijd in overeenstemming met de voor Thomas Buhl geldende landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Voorts worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten gewezen.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft Thomas Buhl talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Toch kunnen gegevensoverdrachten via internet altijd veiligheidslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het elke betrokkene vrij om ons op een andere manier, bijvoorbeeld per telefoon, persoonsgegevens te verstrekken.

We gebruiken de toestemmingshulp “Real Cookie Banner” om de gebruikte cookies en vergelijkbare technologieën (trackingpixels, webbakens, enz.) en de bijbehorende toestemmingen te beheren. Meer informatie over hoe “Real Cookie Banner” werkt, is te vinden op https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.

De rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens in deze context zijn Art. 6 para. 1 lit. c DS-GVO en art. 6 lid. 1 lit. f GDPR. Ons legitieme belang is het beheren van de gebruikte cookies en soortgelijke technologieën en de toestemmingen in verband daarmee.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet contractueel verplicht of noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht om de persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u de persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunnen we uw toestemmingen niet beheren.

1. definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Thomas Buhl is gebaseerd op de termen die in de Europese richtlijn en verordening worden gebruikt bij het uitvaardigen van de algemene verordening gegevensbescherming (DS-GVO). Ons privacybeleid moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Om dit te garanderen willen wij de gebruikte termen vooraf toelichten.

Wij gebruiken in dit privacybeleid onder meer de volgende termen:

 • (a) persoonsgegevens

  Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • (b) betrokkene

  Onder betrokkene wordt verstaan elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

 • c) Verwerking

  Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, klasseren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

 • (d) beperking van de verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat die persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om aspecten in verband met de arbeidsprestatie, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de interesses, de betrouwbaarheid, het gedrag, de locatie of de verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder gebruik te maken van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie gescheiden wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • (g) verantwoordelijke voor de verwerking of verantwoordelijke voor de verwerking

  De voor de verwerking verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke persoon is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doeleinden en middelen van deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of volgens welke specifieke criteria hij wordt aangewezen.

 • (h) Verwerkers

  Verwerker: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 • i) Ontvanger

  Ontvanger: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan aan wie, al dan niet als derde, persoonsgegevens worden verstrekt. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifieke onderzoeksopdracht krachtens het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 • j) Derde

  Onder “derde” wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn de persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

  Onder toestemming wordt verstaan elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

2. de naam en het adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke partij in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbeschermingsaard is:

Thomas Buhl
Am Dachsbau 59
13503 Berlijn
Duitsland
Tel.: 0049 (0)30 39821419
E-mail: info@remstim.com
Website: remstim.com

3. cookies

De internetpagina’s van Thomas Buhl maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Veel websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Thomas Buhl de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in het belang van de gebruiker. Cookies stellen ons zoals gezegd in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers te vergemakkelijken. Zo hoeft de gebruiker van een website die cookies gebruikt niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, omdat dit gebeurt door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in de online shop. De webwinkel onthoudt via een cookie de artikelen die een klant in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser en zich zo definitief verzetten tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website volledig worden gebruikt.

4. verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Thomas Buhl verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem op onze website terechtkomt (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden opgeroepen, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Thomas Buhl geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct aan te bieden, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te verzekeren, alsook (4) de wetshandhavingsinstanties de nodige informatie te verstrekken voor vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de Thomas Buhl anoniem verzamelde gegevens en informatie enerzijds voor statistische doeleinden en anderzijds om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen, om een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

5. hoe u via de website contact met ons kunt opnemen

De website van Thomas Buhl bevat, op basis van wettelijke bepalingen, informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf alsmede directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden verstrekt, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

6. routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de tijd die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of wanneer de Europese richtlijn en verordening of andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, daarin voorziet.

Indien het doel van de opslag niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en verordening of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig afgeschermd of gewist overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

7. rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het door de Europese richtlijn en de verordening toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • b) Recht op informatie

  Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken is, heeft het door de Europese richtlijn en de verordening verleende recht om te allen tijde van de voor de verwerking verantwoordelijke kosteloos toegang te krijgen tot en een kopie te krijgen van de hem betreffende persoonsgegevens die zijn opgeslagen. Voorts heeft de Europese richtlijn en verordening de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van deze duur
  • het bestaan van een recht om rectificatie of wissing van de hen betreffende persoonsgegevens te verkrijgen of om beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen of een recht om zich tegen een dergelijke verwerking te verzetten
  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld: Alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van die verwerking voor de betrokkene

  Voorts heeft de betrokkene het recht om na te gaan of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook het recht informatie te krijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

  Als een betrokkene dit recht op toegang wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c) Recht op correctie

  Eenieder die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht te verzoeken om onmiddellijke rectificatie van onjuiste hem betreffende persoonsgegevens. Voorts heeft de betrokkene, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht te verzoeken dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

  Indien een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • d) Recht op wissen (recht om te worden vergeten)

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en de verordening toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld worden gewist, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor zij niet langer noodzakelijk zijn.
  • De betrokkene trekt zijn of haar toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 2. 1 letter a DS-GVO of art. 9 para. 2(a) van de GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • De betrokkene moet, in overeenstemming met artikel 21, lid 1, onder a), van de Schengenuitvoeringsovereenkomst. 1 DS-GVO en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, DS-GVO. 2 DS-GVO om bezwaar te maken tegen de verwerking.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De verwijdering van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verwerkt in verband met aangeboden diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig artikel 8, lid 2, van de Wet op de gegevensbescherming. 1 DS-GVO verzameld.

  Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst dat de door Thomas Buhl opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Thomas Buhl zorgt ervoor dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

  Indien de persoonlijke gegevens van Thomas Buhl openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf de verantwoordelijke partij is volgens Art. 17 Paragraaf. 1 DS-GVO om persoonsgegevens te wissen, treft Thomas Buhl redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, om andere verantwoordelijken voor gegevensverwerking die de bekendgemaakte persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene die andere verantwoordelijken voor gegevensverwerking heeft verzocht alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van de persoonsgegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. In individuele gevallen zullen de medewerkers van Thomas Buhl de nodige stappen ondernemen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. Art. 21, lid. 1 GDPR en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wenst te verzoeken om beperking van de door Thomas Buhl opgeslagen persoonsgegevens, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Thomas Buhl zal de beperking van de verwerking regelen.

 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen. Zij heeft ook het recht om deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 letter a DS-GVO of art. 9 para. 2 letter a DS-GVO of op een overeenkomst op grond van artikel 6, lid 1, onder a). 1(b) van de GDPR en de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen.

  Bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, kan de betrokkene voorts zijn of haar recht op gegevensbescherming uitoefenen. 1 GDPR het recht op rechtstreekse overdracht van persoonsgegevens van een voor de verwerking verantwoordelijke naar een andere voor de verwerking verantwoordelijke indien dit technisch haalbaar is en mits dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen.

  Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, kan de betrokkene zich te allen tijde wenden tot elke medewerker van Thomas Buhl.

 • g) Recht van bezwaar

  Eenieder die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om te allen tijde om redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, van de richtlijn. 1, onder e) of f), van de gegevensbeschermingsverordening. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

  Thomas Buhl zal in geval van bezwaar de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

  Indien Thomas Buhl persoonsgegevens verwerkt met het oog op direct marketing, heeft de betrokkene het recht zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens die voor dergelijke marketing worden verwerkt. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zal Thomas Buhl de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die door Thomas Buhl wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden op grond van artikel 89, lid 1, van de Wet op de gegevensbescherming. 1 DS-GVO, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

  Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van Thomas Buhl of een andere medewerker. De betrokkene kan ook zijn recht van bezwaar uitoefenen in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, waaronder profilering

  Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het bij de Europese richtlijn en de verordening toegekende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze ernstig treft, mits het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan bij EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) is genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, treft Thomas Buhl passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht om de betrokkenheid van de betrokkene bij de verantwoordelijke voor de verwerking te verkrijgen, zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten.

  Indien de betrokkene de rechten betreffende geautomatiseerde besluiten wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • i) Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

  Eenieder die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

  Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van het recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

8. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van functies van het Amazon affiliate programma

Als deelnemer aan het Amazon affiliate programma heeft de controller Amazon componenten in deze website geïntegreerd. De Amazon Components zijn door Amazon ontworpen met het doel klanten via advertenties naar verschillende websites van de Amazon Group te leiden, met name Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon.fr, Amazon.it en Amazon.es. BuyVIP.com tegen betaling van een commissie. De controller kan reclame-inkomsten genereren door het gebruik van de Amazon-componenten.

De exploitatiemaatschappij van deze Amazon-onderdelen is Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg, Luxemburg.

Amazon plaatst een cookie op het informaticasysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Bij elke afzonderlijke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de controller wordt beheerd en waarop een Amazon-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de desbetreffende Amazon-component ertoe gebracht gegevens aan Amazon door te geven met het oog op onlinereclame en de afrekening van commissies. In het kader van deze technische procedure verkrijgt Amazon kennis van persoonsgegevens die het gebruikt om de herkomst van door Amazon ontvangen bestellingen te traceren en vervolgens de afwikkeling van commissies mogelijk te maken. Amazon kan onder meer nagaan of de betrokkene op een partnerlink op onze website heeft geklikt.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser en zich aldus definitief verzetten tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Amazon een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door Amazon geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Amazon zijn te vinden op https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

9. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Google AdWords

De controller heeft Google AdWords op deze website geïntegreerd. Google AdWords is een internetadvertentiedienst waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in zowel de zoekmachineresultaten van Google als in het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan een adverteerder vooraf bepaalde trefwoorden opgeven, waarmee een advertentie uitsluitend in de resultaten van de zoekmachine van Google wordt weergegeven wanneer de gebruiker een voor het trefwoord relevant zoekresultaat met de zoekmachine opzoekt. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties door middel van een automatisch algoritme en in overeenstemming met de vooraf gedefinieerde trefwoorden verdeeld over websites die relevant zijn voor het onderwerp.

De exploitatiemaatschappij van de Google AdWords-diensten is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Het doel van Google AdWords is het maken van reclame voor onze website door het weergeven van voor de interesse relevante reclame op de websites van derden en in de zoekresultaten van de Google-zoekmachine en het weergeven van reclame van derden op onze website.

Als een betrokkene onze website bezoekt via een advertentie van Google, wordt door Google een zogenaamde conversiecookie opgeslagen op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de betrokken persoon te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om bij te houden of bepaalde subpagina’s, bijvoorbeeld het winkelmandje van een online winkelsysteem, op onze website zijn opgeroepen. Met de conversiecookie kunnen zowel wij als Google nagaan of een betrokkene die onze website heeft bezocht via een AdWords-advertentie een verkoop heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop heeft afgerond of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website samen te stellen. Deze bezoekstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons is verwezen, d.w.z. om het succes of de mislukking van de desbetreffende AdWords-advertentie te bepalen en onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google AdWords ontvangen informatie van Google waarmee de betrokkene zou kunnen worden geïdentificeerd.

Door middel van de conversiecookie wordt persoonlijke informatie, bijvoorbeeld de door de betrokkene bezochte webpagina’s, opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze website worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens delen met derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser en zich aldus definitief verzetten tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een reeds door Google AdWords ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde reclame van Google. Daartoe moet de betrokkene de link www.google.de/settings/ads oproepen vanuit een van de internetbrowsers die hij of zij gebruikt en daar de gewenste instellingen aanbrengen.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

10. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van YouTube

Op deze website zijn YouTube-onderdelen geïntegreerd. YouTube is een videoportaal op internet waarop uitgevers van video’s gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube maakt de publicatie van alle soorten video’s mogelijk, waardoor complete film- en televisieprogramma’s, maar ook muziekvideo’s, trailers of door gebruikers zelf gemaakte video’s via het internetportaal toegankelijk zijn.

De exploitatiemaatschappij van YouTube is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Telkens wanneer een betrokkene een van de afzonderlijke pagina’s van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website oproept waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door de respectieve YouTube-component automatisch verzocht een weergave van de desbetreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. In het kader van deze technische procedure ontvangen YouTube en Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt wanneer een subpagina met een YouTube-video wordt opgeroepen. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen altijd informatie via de YouTube-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene bij YouTube is ingelogd op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kan hij of zij dit verhinderen door uit te loggen uit zijn of haar YouTube-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

Het door YouTube gepubliceerde privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

11. betalingsmethode: voorschriften inzake gegevensbescherming voor PayPal als betalingsmethode

De controller heeft onderdelen van PayPal op deze website geïntegreerd. PayPal is een aanbieder van online betalingsdiensten. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, dat zijn virtuele privé- of zakelijke rekeningen. Daarnaast biedt PayPal de mogelijkheid virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk online betalingen aan derden te initiëren of ook betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook bewindvoerdersfuncties op zich en biedt kopersbeschermingsdiensten aan.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze onlineshop “PayPal” als betalingsoptie selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan PayPal doorgegeven. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van de voor de betalingsverwerking vereiste persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die aan PayPal worden doorgegeven zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Persoonsgegevens die verband houden met de desbetreffende bestelling zijn ook noodzakelijk voor de verwerking van de koopovereenkomst.

Het doel van de overdracht van de gegevens is de verwerking van betalingen en fraudepreventie. De verantwoordelijke voor de verwerking zal persoonsgegevens aan PayPal doorgeven, met name als er een gerechtvaardigd belang is voor de doorgifte. De persoonsgegevens die tussen PayPal en de verantwoordelijke voor de verwerking worden uitgewisseld, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze overdracht is het controleren van de identiteit en de kredietwaardigheid.

PayPal kan persoonsgegevens delen met gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers voor zover dat nodig is om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen of om de gegevens namens hem te verwerken.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde jegens PayPal in te trekken. Een herroeping heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor de (contractuele) betalingsverwerking.

Het toepasselijke privacybeleid van PayPal is te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

12e WP Statistieken

Deze website gebruikt de analysetool WP Statistics om het bezoek statistisch te analyseren. De provider is Veronalabs, Tatari 64, 10134, Tallinn, Estland (
https://veronalabs.com
).

Met WP Statistics kunnen we het gebruik van onze website analyseren. WP Statistics registreert onder andere logbestanden (IP-adres, verwijzer, gebruikte browser, herkomst van de gebruiker, gebruikte zoekmachine) en acties die websitebezoekers op de pagina hebben ondernomen (bijv. klikken en weergaven).

De gegevens die met WP Statistics worden verzameld, worden uitsluitend op onze eigen server opgeslagen.

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. We hebben een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel onze website als onze advertenties te optimaliseren. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. apparaatfingerprinting) in de zin van de TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

IP-anonimisering

We gebruiken WP Statistics met een geanonimiseerd IP-adres. Je IP-adres wordt ingekort zodat het niet meer direct aan jou kan worden toegewezen.

13. rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lit. een DS-GVO dient voor onze onderneming als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de verlening van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. b GDPR. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Indien ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals voor het nakomen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden ter bescherming van vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bezoeker in onze gebouwen gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere belangrijke informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moet worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 I lit. d DS-GVO.
Uiteindelijk zouden de verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6 I, lid 1, onder a), van de richtlijn. f DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde te beschermen, mits de belangen, de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Wij mogen dergelijke verwerkingen met name uitvoeren omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was hij van mening dat een rechtmatig belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, van de GDPR).

14. gerechtvaardigde belangen bij de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO, ons legitieme belang is de bedrijfsvoering ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

15. Duur van de opslag van de persoonsgegevens.

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist indien zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering of de totstandkoming van de overeenkomst.

16. wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij wijzen u erop dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner).
Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een overeenkomst met hem of haar sluit. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan de overeenkomst met de betrokkene niet worden gesloten.
Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet hij of zij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval informeren of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

17. bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de generator van de gegevensbeschermingsverklaring van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als externe functionaris voor gegevensbescherming Bayreuth, in samenwerking met de advocaat voor IT en gegevensbeschermingsrecht Christian Solmecke.

Veilig winkelen

Opmerkingen

Excursus: Somatische markers

Vragen? We antwoorden!

Verdere informatie

Scroll naar boven
WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner