De uitgebreide gids voor EMDR zelfcoaching

Leer om stress & spanning merkbaar te verminderen. Download nu de EMDR zelfhulpgids.(meer...)

De uitgebreide gids voor EMDR zelfcoaching

Leer om stress & spanning merkbaar te verminderen. Download nu de EMDR zelfhulpgids.(meer...)

Algemene voorwaarden

bookmark

Algemene voorwaarden

§ 1 Toepasselijkheid, definities van termen

(1) Thomas Buhl, Am Dachsbau 59, 13503 Berlijn, Duitsland (hierna: “wij” of “Thomas Buhl”) exploiteert onder de website https://remstim.com een online shop voor goederen. De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten tussen ons en onze klanten (hierna: “Klant” of “u”) in de versie die geldig is op het moment van de bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

(2) “Consument” in de zin van deze Algemene Voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. “Ondernemer”: een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteit of als zelfstandige, waarbij een maatschap met rechtsbevoegdheid een maatschap is die bevoegd is rechten te verwerven en schulden aan te gaan.

§ 2 Sluiting van contracten, opslag van de tekst van het contract

(1) De volgende regels voor het sluiten van overeenkomsten zijn van toepassing op bestellingen die via onze online shop op https://remstim.com worden geplaatst.

(2) Onze productpresentaties op het internet zijn niet-bindend en geen bindend aanbod om een contract af te sluiten.

(3) Na ontvangst van een bestelling in onze online shop gelden de volgende regels: De klant doet een bindend aanbod om een contract aan te gaan door de bestelprocedure in onze online shop succesvol af te ronden. De bestelling wordt in de volgende stappen geplaatst:

  1. Selectie van de gewenste goederen,
  2. De details van de goederen controleren,
  3. Selectie van de betalingsmethode, indien van toepassing. Invoer/verificatie van adres en contactgegevens, bevestiging van AV en annuleringsvoorwaarden,
  4. Als de overeengekomen kwaliteit van de goederen afwijkt van de gebruikelijke kwaliteit en gebruiksvoorwaarden, bevestiging van een negatieve kwaliteitsovereenkomst,
  5. Voltooi de bestelling door op de knop “Kopen” of “Bestelling onder voorbehoud van betaling” te drukken. Dit is uw bindende bestelling.
  6. Het contract komt tot stand wanneer u binnen drie werkdagen een orderbevestiging van ons ontvangt op het opgegeven e-mailadres.

(4) In geval van het afsluiten van een contract, wordt het contract afgesloten met Thomas Buhl, Am Dachsbau 59, 13503 Berlijn, Duitsland.

(5) Voordat de bestelling wordt geplaatst, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met de afdrukfunctie van de browser. De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract, in het bijzonder de bestelgegevens, de algemene voorwaarden en de annuleringsvoorwaarden, vindt plaats per e-mail nadat de bestelling door u is geplaatst, deels automatisch. We slaan de tekst van het contract niet op nadat het is afgesloten.

(6) Invoerfouten kunnen worden gecorrigeerd met de gebruikelijke toetsenbord-, muis- en browserfuncties (bijv. “terugknop” van de browser). Ze kunnen ook worden gecorrigeerd door het bestelproces voortijdig te annuleren, het browservenster te sluiten en het proces te herhalen.

(7) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract, gebeurt per e-mail, gedeeltelijk automatisch. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons hebt achtergelaten correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gegarandeerd is en, in het bijzonder, dat dit niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Voorwerp van de opdracht en wezenlijke kenmerken van de producten

(1) In het geval van onze online shop is het onderwerp van het contract:

  1. De verkoop van goederen. Je kunt de aangeboden goederen bekijken op onze artikelpagina’s.

(2) De essentiële kenmerken van de goederen zijn te vinden in de artikelbeschrijving. Als de overeengekomen kwaliteit van de goederen afwijkt van de gebruikelijke kwaliteit en gebruiksvoorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de artikelbeschrijving (negatieve kwaliteitsovereenkomst). Voor zover de klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met de negatieve kwaliteitsafwijking, bepaalt dit het voorwerp van het contract.

§ 4 Prijzen, verzendkosten en levering

(1) De prijzen in de respectieve aanbiedingen en de verzendkosten zijn totaalprijzen en omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

(2) De respectievelijke aankoopprijs moet worden betaald vóór levering van het product (vooruitbetaling), tenzij we uitdrukkelijk aankoop op rekening aanbieden. De voor u beschikbare betalingsmethoden worden weergegeven onder een desbetreffende knop in de online shop of in de desbetreffende aanbieding. Tenzij anders vermeld in de afzonderlijke betalingswijzen, zijn de betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

(3) Naast de vermelde prijzen worden verzendkosten in rekening gebracht voor de levering van producten, tenzij het desbetreffende artikel wordt weergegeven als vrij van verzendkosten. We tonen de verzendkosten onder de verzend- en leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden nogmaals duidelijk gecommuniceerd over de aanbiedingen, indien van toepassing in het winkelwagen systeem en/of op het besteloverzicht.

(4) Alle aangeboden producten zijn, tenzij duidelijk anders vermeld in de productbeschrijving, gereed voor onmiddellijke verzending en worden volgens de aangegeven levertijden na ontvangst van de betaling naar u verzonden.

(5) De volgende beperkingen voor het leveringsgebied zijn van toepassing: Er wordt geleverd in de volgende landen: Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Spanje.

§ 5 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de aankoopprijs volledig is betaald.

§ 6 Herroepingsrecht

Als consument heb je een herroepingsrecht. Dit valt onder onze annuleringsvoorwaarden.

§ 7 Aansprakelijkheid

(1) Behoudens de volgende uitzonderingen is onze aansprakelijkheid voor contractuele plichtsverzuimen en voor onrechtmatige daden beperkt tot opzet of grove nalatigheid.

(2) Wij zijn onbeperkt aansprakelijk in geval van lichte nalatigheid in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting. Als we door lichte nalatigheid in gebreke zijn gebleven, als nakoming onmogelijk is geworden of als we een wezenlijke contractuele verplichting niet zijn nagekomen, is de aansprakelijkheid voor materiële schade en financiële verliezen die daaraan kunnen worden toegeschreven, beperkt tot de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract. Een wezenlijke contractuele verplichting is een verplichting waarvan de nakoming de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt en op de naleving waarvan u regelmatig mag vertrouwen. Dit omvat in het bijzonder onze plicht om actie te ondernemen en de prestaties te leveren die krachtens het contract verschuldigd zijn, zoals beschreven in § 3.

§ 8 Contractuele taal

Alleen Duits is beschikbaar als contracttaal. Voor de eenvoud en het begrip bieden we de AV ook aan in andere talen.

§ 9 Garantie

(1) Op de garantie zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht om het artikel/digitale goed of de geleverde dienst onmiddellijk na uitvoering van de overeenkomst te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en ons en de vervoerder zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit uiteraard geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

§ 10 Slotbepalingen/geschillenbeslechting

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument hierdoor niet wordt ontnomen (gunstigheidsbeginsel).

(2) De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

(3) Als de Klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de Klant en de Aanbieder de statutaire zetel van de Aanbieder.

(4) Alternatieve geschillenbeslechting volgens Art. 14 para. 1 ODR-verordening en § 36 VSBG: De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR), dat je kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten en zijn hier in het algemeen niet toe bereid.

Veilig winkelen

Opmerkingen

Excursus: Somatische markers

Vragen? We antwoorden!

Verdere informatie

Scroll naar boven
WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner